Betaling af sociale bidrag til Danmark eller Spanien?

I Spanien kræver Tesoreria General de la Seguridad Social, at direktøren for en virksomhed uden ansatte er registreret i den spanske social sikring, seguridad social, og som udgangspunkt indbetaler månedlige bidrag hertil.

Er direktøren bosat i et andet EU-land end Spanien og allerede betaler bidrag til  social sikring i dette land, vil det være nødvendigt at afklare, hvilket af de to lande der har krav på betaling, da der ellers vil ske en dobbeltbetaling af sociale bidrag i begge lande.

Regulering indenfor EU

EU-forordning nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, fastlægger blandt andet, hvilken lovgivning, der skal anvendes i tilfælde, når:

 • Lønnet beskæftigelse udøves i to eller flere medlemsstater.
 • En peson udøver selvstændig virksomhed i to eller flere medlemsstater.
 • En person udøver lønnet beskæftigelse og selvstændig virksomhed i forskellige medlemsstater.
 • Der er en midlertidig udstationering til et andet medlemsland end personens bopælsland.

EU-forordning nr. 987/2009 af 16. september 2009, der trådte i kraft den 1. maj 2010, fastlægger reglerne for gennemførelse af EU-forordning 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, herunder bestemmelser om samarbejde mellem de sociale sikringsmyndigheder i medlemslandene.

Hvilket lands lov gælder?

Ofte er der ved opstart af virksomhed i Spanien en indledende periode, hvor virksomheden endnu ikke har foretaget nogle ansættelser, eller man påtænker måske slet ikke at have ansatte, da man fortsat også driver virksomed i Danmark og mener at kunne drive den spanske virksomhed på afstand.

Opstarten sker enten ved registrering som selvstændig eller ved stiftelse af et spansk selskab, men i begge tilfælde vil de spanske myndigheder kræve indbetaling af spansk seguridad social.

Når man i denne situation fortsat betaler sociale bidrag til Danmark rejser det spørgsmålet, om man så også skal betale sociale bidrag til Spanien?

I henhold til artikel 13 i EU-forordning 883/2004 vil:

 • en person, der normalt udøver selvstændig virksomhed i to eller flere medlemsstater, være omfattet af:
  • lovgivningen i bopælsmedlemsstaten, såfremt personen udøver en væsentlig del af sin virksomhed i denne medlemsstat; eller
  • lovgivningen i den medlemsstat, hvori interessecentret for personens virksomhed befinder sig, såfremt han ikke er bosat i en af de medlemsstater, hvor personen udøver en væsentlig del af sin virksomhed.
 • en person, der normalt udøver både selvstændig virksomhed og lønnet beskæftigelse i forskellige medlemsstater, er omfattet af lovgivningen i den medlemsstat, hvor personen udøver lønnet beskæftigelse.

Hvordan undgår jeg betaling af dobbeltbidrag?

Selvstændige eller ansatte, der udøver erhvervsaktivitet eller lønnet arbejde i mere end to medlemsstater, skal meddele dette til den relevante myndighed i deres bopælsland og anmode om et certifikat, der beskriver, hvortil der skal foretages indbetaling af bidrag til social sikring.

Proceduren, der skal følges til denne undgåelse af betaling af dobbeltbidrag, er reguleret i artikel 16 i EU-forordning 987/2009 af 16. september 2009, der fastlægger følgende generelle træk:

 • Det er nødvendigt at informere den relevante myndighed i bopælsmedlemsstaten om udøvelsen af ​​aktivitet i to eller flere medlemsstater.
 • Den relevante myndighed skal via en blanket TA.300 anmodes om at udstede formular TA.1, hvori det skal være angivet, hvilket lands lov der anses for at være gældende i det konkrete tilfælde. Formular TA.1 skal den relevante myndighed sende til det andet medlemsland og bede om dets samtykke.
 • Hvis det andet medlemsland efter to måneder ikke har svaret, anses den i TA.1 angivne lov for at være gældende og endeligt accepteret.
 • Hvis det andet medlemsland er i tvivl, vil de to medlemslande forsøge at nå til enighed i henhold til artikel 6 i EU-forordningen.
 • Hvis der ikke opnås enighed, vil de bede ansøgeren om flere oplysninger.
 • Hvis de krævede oplysninger ikke afgives, vil den relevante myndighed i bopælsmedlemsstaten afgøre, hvilken lov der skal gælde.

Ulønnet aktivitet i mere end to medlemslande kan også være omfattet

Det er ikke kun lønnet arbejde eller udøvelse af selvstændig virksomhed, der i Spanien vil medføre krav om indbetaling af sociale bidrag. Det kan også være en ulønnet aktivitet som for eksempel den aktivitet en eneadministrator i et spansk selskab uden ansatte udøver via selskabets tegningsregel, også selvom eneadministratoren ikke modtager løn for dette.

Den spanske myndighed Tesoria General de la Seguridad Social vil anse personen for at udføre en aktivitet i Spanien og vil derfor kræve betaling af bidrag til social sikring. Hvis administrator udøver en aktivitet (som ansat eller selvstændig) i en anden medlemsstat, og herfra oppebærer personlig indkomst og betaler socialsikringsbidrag i denne medlemsstat, vil det være nødvendigt at følge proceduren beskrevet tidligere for at undgå betaling af socialsikringsbidrag i begge medlemsstater.

Fuld skattepligt – skatteresident

Det er ikke kun selve dobbeltbetalingen af sociale bidrag til to medlemsstater, der har økonomisk konsekvens. Når der betales socialsikringsbidrag til Spanien, kan de spanske skattemyndigheder medtage dette forhold ved afgørelsen af, hvorvidt personen kan anses for at være skatteresident, hvilket kan medføre yderligere krav om betaling af indkomstskat.

Konklusion

Hvis man i forvejen er registreret i Danmark og hertil indbetaler bidrag til social sikring, bør man hos den relevante myndighed i Danmark indhente et certifikat for gældende lov om social sikring, således at man undgår unødig krav om indbetaling af seguridad social til Spanien.

Er man i proces med stiftelse af et spansk selskab, hvor man forventer at blive indsat som administrator, og er der ikke planer om ansatte i en indledende periode, bør denne proces påbegyndes så hurtigt som muligt hos den relevante danske myndighed, og gerne før det spanske stiftelsesdokument er blevet endeligt registreret i det spanske handelsregister.