Erhvervelse af produktive enheder i Spanien

Corona-pandemien har efterladt dramatiske følgevirkninger i den spanske økonomi, hvor den økonomiske aktivitet i landet er faldet betydeligt. Mere end nogensinde vil der være et presserende behov for, at den spanske økonomi modtager udenlandske investeringer, og mulighederne for at erhverve produktive enheder er mange og vil sandsynligvis stige, både hvad angår enheder i konkurs og ikke konkurs.

Af Vicente Sebastián Ruiz og Louise Lindberg

Gennem årene har vi haft flere skandinaviske forespørgsler på muligheden for at købe produktive enheder (fabrikker, butikker, lagerhuse, kontorer, fast ejendom osv.) i Spanien, og lokket af udsigten til at lave en god investering er mange ofte ikke opmærksomme på den kompleksitet, som en sådan operation har i Spanien sammenlignet med de skandinaviske lande.

Overvejelser

I Spanien er anskaffelsen af produktive enheder ikke så enkel og gennemsigtig som i de skandinaviske lande, og du vil opleve forskellige forhindringer, der kan blokere muligheden for at gennemføre erhvervelsen med fulde garantier.

Erhververen af en produktiv enhed i Spanien skal være opmærksom, ikke kun på prisen, men også på det ansvar, der følger af overtagelsen:

Ansættelsesforhold

I henhold til artikel 44.3 i den spanske lov om ansættelser, vil overdrageren og erhververen i tre år være solidarisk ansvarlige for de lønninger og kompensationer (afskedigelse) der kan henføres til perioden før erhvervelsen, og som ikke er blevet betalt.

Social sikring (seguridad social)

Arbejdsgiveren er ansvarlig for at overholde forpligtelsen til at indbetale sociale bidrag og det gælder både arbejdsgiverens som medarbejderens andel af bidraget, der skal betales fuldt ud.

Når det er sagt, eksisterer der et fælles ansvar for eventuel krav om tilbagebetaling af ukorrekt opnåede fordele og / eller ubetalte bidrag for de ansatte, der er knyttet til den produktive enhed.

Skat

Der eksisterer også en fælles forpligtelse i forhold til  skat, når der erhverves en produktiv enhed i Spanien. Ansvaret kan dog udelukkes ved en beslutning fra en dommer, når der er tale om erhvervelse af produktive enheder i konkurs.

Erhvervelse af produktive enheder fra konkursbehandling

Erhvervelse af produktive enheder i konkursbehandling har sine fordele både for køberen og for virksomheden i insolvenssituationen med behov for afvikling og fortsat interesse i at opretholde så mange job som muligt.

Imidlertid indeholder den spanske konkurslovgivning ikke nogen undtagelse fra det fælles ansvar, når man erhverver produktive enheder fra en konkursbehandling, hvilket overlader dette forhold til den generelle skattelovgivning, social sikring og arbejdsmarkedslovgivning som nævnt ovenfor.

I den spanske konkurslovs artikel 632 og 626.1.2 gives kun særlig stilling / privilegium, når der er tale om overdragelser mod betaling, hvor der foreligger en relevant retslig tilladelse, og derved indskrænkes mulighederne for indgåelse af refinansieringsaftale (nærmest begrænset til reduktion af gælden eller afdragsplan) eller udenretslige betalingsaftaler, hvilket gør salg af produktive enheder til en underudnyttet omstruktureringsmekanisme.

Den snævre grænse mellem erhvervelse af en produktiv enhed og en overtagelse af virksomheden (subrogation)

Et tilbagevendende spørgsmål, når man erhverver en produktiv enhed fra et selskab i en konkursbehandling, er, om der faktisk er tale om en erhvervelse af en produktiv enhed eller en egentlig overtagelse af selve virksomheden. I Spanien er ansvaret og forpligtelserne, der følger af en overtagelse af selve virksomheden både strenge og hårde, og det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at sikre, at erhvervelsen af en produktiv enhed ikke kan forveksles med en overtagelse af virksomheden.

EU Direktiver

Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller dele af virksomheder, er blevet fortolket indskrænkende i Spanien, hvilket efterlader meget små margener for fleksibilitet ved erhvervelse af produktive enheder.

Med det stigende behov for investeringer i Spanien fra udenlandske aktører på grund af den igangværende pandemi, kan vi håbe på, at Spanien tilpasser direktiv 2019/1023 af 20. juni 2019 om rammer for forebyggende rekonstruktion, gældssanering og udelukkelse og om foranstaltninger med henblik på mere effektive procedurer for rekonstruktion, insolvensbehandling og gældssanering, på en mere fleksibel måde og dermed letter processen med at erhverve produktive enheder.

Konklusion

Det synes overflødigt at bemærke, men skal uventede overraskelser i Spanien undgås, er det afgørende at gennemføre en ordentlig undersøgelse og analyse af den gæld, som overdrageren kan have til social sikring, dens ansatte og skattemyndighederne, inden man afgiver et tilbud på køb af en produktiv enhed, hvad enten denne enhed tilhører en virksomhed under konkursbehandling eller ej.

Bistand fra en erfaren advokat kan være nøglen til at kunne afveje fordele og ulemper ved en mulig transaktion og dermed opnå en passende pris.

Det er derfor vores overbevisning, at en ordentlig due diligence fra en erfaren advokat, før der afgives et tilbud på køb af en produktiv enhed, vil være afgørende for om erhvervelsen udgør en god investeringsmulighed.