Förvärv av produktionsenheter i Spanien

Coronapandemin har gravt påverkat den spanska ekonomin med en dramatisk nedgång av den ekonomiska aktiviteten i landet till följd. Utländsk investering kommer att behövas mer än någonsin. Möjligheterna att förvärva produktionsenheter är många och kommer troligen att öka, både vad gäller köp från konkursförsatta företag och utan konkurs.

Av Vicente Sebastián Ruiz och Louise Lindberg

Genom åren har många skandinaviska klienter bett oss att hålla ögonen öppna efter möjligheter att köpa produktionsenheter (fabriker, affärer, lager, kontor, fastigheter, etc.) i Spanien. Lockade av utsikten av en god investering tappar många ur sikte hur komplex en sådan operation är i Spanien jämfört med de skandinaviska länderna.

Överväganden

Köp av en produktionsenhet är i Spanien mindre enkelt och rättframt än i de skandinaviska länderna och risken finns att du stöter på olika hinder som spolierar möjligheten till en lyckad investering.

Köparen till en produktionsenhet kan inte enbart ha försäljningspriset i åtanke, utan måste även vara medveten om de förpliktelser som övertagandet ger upphov till:

Anställningsförhållanden

I enlighet med artikel 44.3 i den spanska lagen om anställningsförhållanden är säljaren och köparen under tre års tid solidariskt ansvariga för icke utbetalda löner och ersättningar som kan härledas till perioden innan övertagandet.

Socialförsäkring (Seguridad social)

Enligt lag är det arbetsgivaren som är ansvarig för att betala in sociala avgifter, både för sig själv och för sina anställda.

Med det sagt är säljaren och köparen dock gemensamt ansvariga för eventuella tidigare obetalda avgifter och / eller felaktiga avgiftslättnader gällande anställda som arbetar för produktionsenheten.

Skatt

Både säljare och köpare är solidariskt ansvariga gällande skatt. Dock kan detta ansvar undantas köparen av en domstol om produktionsenheten förvärvas inom ramen för ett konkursförfarande.

Förvärv av produktionsenheter från ett konkursbo

Att förvärva produktionsenheter inom ramen för ett konkursförfarande har sina fördelar för köparen, men även för företaget som står inför konkurs och avveckling och har intresse av att rädda så många jobb som möjligt.

Dock undantar de spanska konkursbestämmelserna i sig inte köparen från solidariskt ansvar när köpet sker i samband med en konkurs. Istället lämnas frågan om ansvar i dessa fall att bestämmas i de specifika lagarna gällande skatt, socialförsäkring och anställning.

Den spanska konkurslagen tillåter enbart avbetalning på skulder genom överlåtelse av tillgångar om rätten specifikt ger sitt tillstånd till detta (och enbart till fordringsägare med förmånsrätt) och sådana överlåtelser figurerar inte ibland de typer av avtal som enligt konkurslagen kan valideras av domstol. Detta gör att försäljning av produktionsenheter inte till fullo utnyttjas som den rekonstruktionsmekanism som den skulle kunna utgöra.

Den fina linjen mellan köp av en produktionsenhet och subrogation

En vanlig fråga vid förvärv av produktionsenheter från ett företag försatt i konkurs är huruvida det verkligen är fråga om köp av en produktionsenhet eller om det i själva verket handlar om övertagandet av hela verksamheten (subrogation). I Spanien leder sådan subrogation till många och stränga förpliktelser och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att se till att köpet av en produktionsenhet inte kan förväxlas med ett övertagande av ett företags verksamhet.

EU-Direktiv

Rådets Direktiv 2001/23/EG har i Spanien tolkats på ett strikt vis som lämnat mycket små marginaler för att öka flexibiliteten vid förvärv av produktionsenheter. Med ett ökat behov av utländsk investering till följd av den rådande pandemin är det både önskvärt och troligt att Spanien införlivar Direktiv 2019/1023 på ett mer flexibelt sätt som gör förvärv av produktionsenheter enklare och mer attraktivt.

Slutsatser

Det behövs vid det här laget knappast sägas att det är viktigt för att undvika obehagliga överraskningar att innan ett bud läggs genomföra en grundlig efterforskning och utredning av säljarens eventuella skulder till den spanska socialförsäkringskassan, anställda och skattemyndigheter.

Att ta hjälp av en erfaren advokat kan vara nyckeln till att kunna väga ett objekts för- och nackdelar mot varandra och på så sätt fastställa ett korrekt pris.

En grundlig due diligence genomförd av en kompetent advokat är ett oumbärligt verktyg för att göra köpet av en produktionsenhet till en god investering.