EU- domstolen underkänner Spaniens formulär 720 i historiskt beslut

Det flesta personer med skatterättslig hemvist i Spanien har hört talas om det spanska formuläret 720, i vilket tillgångar utanför Spanien ska redogöras för. Omfattande krav på att uppge sådana tillgångar, kompletterade med skyhöga böter för den som inte deklarerar, lämnar in deklarationen sent eller utelämnar tillgångar, har blivit till något av en mardröm för utlänningar boende i Spanien och för deras skattejurister.

Den 27 januari 2022 kom EU- domstolens beslut i mål C-788/19, i vilket domstolen finner att Spaniens formulär 720 strider mot EU:s lagstiftning. Dess strikta sanktioner utgör ett hinder för den fria rörligheten av kapital och är oproportionerliga i tre grundläggande aspekter:

  • Ingen presktiptionstid. Formulär 720 är ett informativt deklarationsformulär. Dock anser de spanska skattemyndigheterna att alla tillgångar i utlandet som inte tagits upp i formulär 720 utgör en obeskattad kapitalvinst och ska därför tas upp i deklarationen för det senaste icke preskriberade inkomståret. Denna regel innebär i praktiken att ingen preskriptionstid tillämpas.
  • Alltför repressiva påföljder. Underlåtelse att informera om tillgångar utgör en allvarlig överträdelse av skattereglerna och leder till böter på 150% av den beräknade skatten på de tillgångar som inte informerats om. Dessa böter befinns vara extremt repressiva. Kombinerade med de fasta bötesbeloppen för underlåtelse att deklarera tillgångar kan de i många fall leda till att den skattskyldige får betala bötesbelopp som överstiger värdet på tillgångarna utanför Spanien.
  • Oproportionerligt höga bötesbelopp. Eftersom det rör sig om en informativ deklaration är de fasta bötesbeloppen oproportionerligt höga om man ser till bötesbeloppen för liknande överträdelser i en inhemsk kontext.

Följaktligen bör Spanien göra förändringar i reglerna runt formulär 720.

Ska formulär 720 lämnas in även i fortsättningen?

I det här läget uppkommer många frågor, exempelvis om det även i fortsättningen är obligatoriskt att lämna in formulär 720.

Svaret på den frågan är ja och sista datum för att lämna in deklarationen för 2021 är 31 mars 2022.

Vi bör räkna med att formulär 720 som sådant kommer att finnas kvar även framöver. Dock kommer säkerligen ändringar att införas gällande påföljder och sanktioner, som nu kommer att revideras.

Eftersom de nya påföljderna beräknas bli mildare är det nu en lämplig tidpunkt för personer med skatterättslig hemvist i Spanien att lämna in de eventuella tidigare deklarationer om tillgångar utanför Spanien som de kan ha missat.

Ersättning för betalda böter eller extra beskattning

För de personer som redan bötfällts eller vars tillgångar utanför Spanien de spanska skattemyndigheterna beskattat som kapitalinkomst, öppnar den nya domen upp för möjligheter att yrka ersättning.

Varje fall ska övervägas individuellt.

Det bör understrykas att det inte existerar en enda lösning eller taktik för alla situationer. Varje fall måste analyseras med hänsyn till dess individuella omständigheter. Domen talar klarspråk men vi ska komma ihåg att Spanien är ett komplext land och vilka steg som lämpligen bör tas för att uppnå ersättning är värt att noga överväga.