Sandlådor, skattelättnader och talang: nyckelaspekter i Spaniens nya Startup-lag

Spaniens regering har avslutat arbetet med ett nytt lagförslag som ska förbättra förutsättningarna för startups i Spanien. Lagförslaget har väckt höga förväntningar och ska genom bl.a. skattelättnader hjälpa till att attrahera finansiärer och kvalificerad arbetskraft. Till dessa två nyckelaspekter läggs andra intressanta satsningar, exempelvis ökat användande av innovationsupphandling och möjlighet till regulatoriska sandlådor på nya marknader, som ska bidra till att skapa gynnsamma förutsättningar för startups.

Spaniens regerings lagförslag för den så kallade startup- lagen är färdigt och kommer inom kort att läggas fram inför parlamentet.

Begreppet startup definieras nu för första gången i en spansk lagtext. Det grundläggande kravet går ut på att företagets verksamhet ska ha som mål att utveckla nya – eller markant förbättrade- produkter, tjänster eller processer och att framtagandet av dessa innebär en viss risk för misslyckande.

Dessutom tillkommer andra krav, som att företaget ska ha en stor del av sin verksamhet i Spanien, en omsättning på maximalt 5 miljoner euro och vara relativt nystartat: max 5 år är den generella regeln, som höjs till 7 år för vissa specifika sektorer.

I stora drag handlar lagen om att göra det enklare och snabbare att stifta och registrera ett bolag och att ge nystartade företag med en innovativ verksamhet vissa fördelar under 5-7 år.

En viktig del handlar om beskattningen av en Startup. Bolagsskatten, som står för den huvudsakliga beskattningen av ett företags vinst i Spanien, sänks från 25% till 15% för startups under 4 år räknat från det att bolaget först går med vinst.

Dessutom ges möjlighet till en extra tidsfrist för att skjuta upp inbetalningen av skatt utan påslag av ränta under de första två åren som bolaget går med vinst.

Detta är inte den enda nyheten vad gäller beskattning. Lagförslaget ser finansiering och möjlighet till rekrytering av kvalificerad arbetskraft som nyckelaspekter för att skapa ett gynnsamt klimat för startups i Spanien och använder bl.a. skattelättnader för att skapa rätt förutsättningar:

Vad gäller de anställda ligger fokus på att göra Spanien attraktivt för kvalificerad arbetskraft för att underlätta för startups att rekrytera anställda med nödvändig kunskap.

Detta görs b.l.a genom att underlätta möjligheten att beskattas på samma sätt som personer utan hemvist i Spanien, vilket i praktiken innebär lägre skatt i samma anda som den så kallade ”Beckham-lagen”.

I nuläget kräver detta att personen inte varit bosatt i Spanien under de senaste 10 åren men med den föreslagna lagändringen ska det räcka att inte ha varit bosatt under de senaste 5 åren.

Dessutom undantas direktörer för startups från kravet på att de inte får ha större andelar i bolaget om de vill ha rätt att beskattas som en person utan skattehemvist i Spanien.

Även personer som arbetar på distans för utländska företag genom digitala medel – internationella distansarbetare- får uttryckligen rätt att ansöka om att beskattas på detta vis. Det sistnämnda kan tyckas ha en svag koppling till Spanska startups, men vi ska komma ihåg att fokus ligger på att få personer med specifika kvalifikationer till Spanien, vilket startups kan dra nytta av i längden.

Startups som drivs i bolagsforms ska även lättare kunna köpa andelar i det egna bolaget för att införa ett optionsprogram för anställda och på så vis kunna betala ut delar av lönerna i optioner. Dessutom är sådana andelar befriade från skatt upp till ett värde på 50,000 euro årligen, jämfört med tidigare 12,000 euro.

För att underlätta finansieringen inför man skattelättnader för privata investerare: avdragsunderlaget höjs från 60,000 till 100,000 euro per år och avdraget från 30% till 50%.

Dessutom vill regeringen skapa fler möjligheter till finansiering genom lån och kreditlån att ges och det lättas något på kraven på att ställa säkerhet när så krävs för bidrag och subventioner.  Det ska kommas ihåg att lagen kommer till inom ramen för Spaniens återhämtningsplan och därför kommer att vara starkt länkad till EU-fonderna kallade Next Generation Funds.

Även om de mest omedelbara åtgärderna handlar om finansiering, anställning och uppmuntran – mycket i form av skattelättnader – är det också värt att betona att lagförslaget innehåller flera andra intressanta aspekter som är väl värda att hålla ett öga på och som kan bli mycket relevanta på längre sikt. I det avseendet ska användandet av innovationsupphandling ökas och möjlighet finnas att använda så kallade regulatoriska sandlådor för att startups ska kunna pröva nyskapande produkter på nya marknader.