Forretningsbetingelser

Zafo Law´s forretningsbetingelser gældende fra 1. januar 2010 kan læses nedenfor. Såfremt intet andet er blevet skriftligt aftalt, så er det disse forretningsbetingelser, der gælder når Zafo Law accepterer at påtage sig en opgave for en klient.

Zafo Law S.L.P.

Zafo Law S.L.P. er et spansk professionelt selskab registreret i det spanske handelsregister i Barcelona med spansk moms- og identifikationsnummer B63420418.

Identitetsoplysninger

Zafo Law har pligt til at udbede sig identitetsoplysninger fra vores klienter. Oplysningerne opbevares i vores klientdatabase og er sikret i overensstemmelse med gældende spansk lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger.

Honorar

Beregningen af vores advokathonorar er baseret på følgende faktorer:

  • Sagens værdi eller betydning for klienten.
  • Opgavens kompleksitet / vanskelighed.
  • Graden af specialistviden hos involverede advokater.
  • Arbejdets tidsmæssige omfang.
  • Arbejdets art (hastesag, tidspres).
  • Sprog som anvendes i sagsbehandlingen.
  • Sagens udfald.
  • Det med sagen forbundne ansvar for Zafo Law.

Vores honorar beregnes altid eksklusive diverse sagsrelaterede omkostninger og udlæg.

Det er ofte meget vanskeligt på forhånd at fastsætte størrelsen af et honorar for en given opgave. Vi sender dog altid et overslag over størrelsen af det forventede honorar, omkostninger og udlæg. Måtte det vise sig, at overslaget ikke kommer til at holde, så informerer vi herom så tidligt som muligt.

Fakturering og betalingsbetingelser

Zafo Law fakturerer som udgangspunkt honorar i forbindelse med afslutning af sagen med mindre andet er aftalt. Nogle sagstyper har imidlertid et længerevarende forløb, og i disse tilfælde faktureres og afregnes løbende i forhold til opgavens udførelse.

Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, og der tillægges spansk moms efter de til enhver tid gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med spansk lovgivning herom.

Forudbetaling

Hos Zafo Law anmoder vi normalt om forudbetaling af sagsrelevante omkostninger og udlæg, ligesom vi kan udbede os a´contobeløb til betaling af honorar.

Lovvalg

Zafo Law´s ydelser er i enhver henseende underlagt spansk ret.