Ansættelse af lokal medarbejder i Spanien

Flere udenlandske virksomheder forsøger at ansætte medarbejdere i Spanien udenom de spanske procedurer og gældende regler for etablering, blandt andet via lokale vikarbureauer eller lignende, og mange bliver først klar over at der er tale om en omgåelse af reglerne, før det er for sent.

Udleje af medarbejdere – autorisede vikarbureauer

Af art. 43.1 i den overordende spanske lov om arbejdsforhold fremgår om udleje at medarbejdere, at dette kun er tilladt, når der er tale om, at det sker for en midlertidig periode, og at den foretages via et autoriseret midlertidigt vikarbureau (ETT).

Sådanne bureauer må dog ikke tillade udleje af en medarbejder i følgende tilfælde:

  • Til afløsning af strejkende medarbejdere.
  • Til udførelse af sikkerheds- eller helbredsfarligt arbejde.
  • Når virksomheden indenfor de 12 forudgående måneder ved usaglig, kollektiv eller objetiv afskedigelse har afskrevet den stilling, der nu ønskes genbesat af vikar.
  • Fra et vikarbuerau til et andet.

Perioden skal være midlertidig da der ellers vil være tale om en ulovlig transfer af medarbejderen.

Det er ikke tilladt at lave successive midlertidige kontrakter, og disse vil anses for permante og dermed udgøre en ulovlig transfer.

Hvis formålet er udfyldelse af en virksomheds almindelige eller strukturelle organisation, vil der være tale om en ulovlig transfer, der vil blive anset for en alvorlig overtrædelse af bestemmelserne.

Hvornår er det tale om en ulovlig transfer af en medarbejder?

Det bestemmes i art. 43.2 i  den overordende spanske lov om arbejdsforhold, at der er tale om en ulovlig transfer af en medarbejder, når udlejer / frontvirksomhed ikke udøver ledelsesmæssige og disciplinære beføjelser over medarbejderen, og lejer / den udenlandske virksomhed bidrager med personlige og materielle ressourcer og anvender sin egen organisation. Instruktionsbeføjelser og forpligtelser overfor medarbejderen er med andre ord blevet overført til den udenlandske virksomhed.

Det er nødvendigt at lave en case-to-case baseret vurdering af de specifikke forhold i relation til medarbejderens udførelse af sit arbejde, det reelle forhold mellem medarbejderen og de involverede virksomheder såvel som det kontraktlige forhold imellem virksomhederne.

Eksempelvis skal følgende undersøges:

  • Kontrol og arbejdstilrettelæggelse. Hvem kontrollerer ferie, arbejdstider, egnethed, over-underordning af medarbejdere, ledelse og kontrol af arbejdet, den direkte implikation, organisering af medarbejdere, tekniske instrutioner til medarbejdere osv.
  • Hvem har beføjelser til at beslutte afskedigelse, sanktioner mv.
  • Materiale og ressourcer. Hvem ejer materiale, hardware mv.
  • Hvad betaler den udenlanske virksomhed for medarbejderen / medarbejderne.
  • Sted / lokaler. Hvorfra udføres arbejdet.

Overdragelse af medarbejdere indenfor samme koncern

Udgangspunktet er at overdragelse af medarbejdere mellem virksomheder indenfor samme koncern ikke anses for ulovlig transfer af medarbejder, eftersom formålet med overdragelsen ikke er at skjule den reelle arbejdsgiver, men sker som led i organisatoriske og / eller økonomiske kriterier. Anciennitet for medarbejderen i koncernen skal anerkendes.

Sanktioner som følge af ulovlig udleje og transfer af medarbejder

Begge virksomheder, der deltager I en ulovlig transfer af en medarbejder, er solidarisk hæftende i forhold til de forpligtelser der gælder i relation til medarbejderen (løn, erstatnig for afskedigelse….) og i relation til korrekt indbetaling af spanske sociale bidrag, seguridad social, og de bøder og strafgebyr, der måtte ifaldes.

I følge gældende spansk arbejdslovgivning kan en ulovlig transfer af en medarbejder anses for en meget alvorlig forseelse og der kan idømmes en bøde i størrelsesorden 7.500 – 225.000 euro.

Dertil kan der være tale om et egentlig strafansvar, da forholdet kan anses for ulovlig trafficking og dermed en forbrydelse mod arbejdstagernes fundamentale rettigheder.

Lokal ansættelse kan skattemæssigt anses som et fast drifssted

Uanset om den lokale ansættelse sker regulært eller ulovligt via et spansk vikarbureau eller ved en direkte ansættelse, vil medarbejderen i skattemæssig henseende kunne anses for at udgøre et fast driftssted i Spanien for den udenlandske virksomhed.

Dette gælder særligt i relation til danske virksomheder, da der ikke for nuværende findes en dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Spanien.

Etablering i Spanien åbner nye muligheder

Når en dansk virksomhed ønsker at ansætte en lokal medarbejder i Spanien, vil den altovervejende hovedregel være, at det vil være nødvendigt for virksomheden at etablere sig i Spanien, hvorefter man måske begynder at overveje om det er det værd.

Hertil må opfordringen lyde, at eftersom Spanien er et attraktivt land at leve i bør det overvejes om den nødvendige etablering i Spanien, ikke kan udnyttes til at tiltrække anden kvalificeret arbejdskraft til virksomheden og dermed styrke konkurrenceevnen. Udover det gode klima findes der nemlig en særlig spansk (forsker) skatteordning, ”Beckham loven”, der giver mulighed for en lav indkomstbeskatning af løn til medarbejere, der flytter til Spanien for at arbejde.