Spanska anställningsavtal

Den spanska arbetsmaknaden är känd för att vara stel, och svenska företag som är verksamma i Spanien har ofta svårt att förstå att arbetsgivaren inte har en uppsägningstid vid avslutandet av ett anställningsavtal.

Allmänna grundläggande villkor

I Spanien finns det två olika typer av anställningsavtal.

  • Vanligt anställningsavtal.
  • Företagsledande anställningsavtal.

Följande punkter är särskilt relevanta för var och en av dem:

Språk: Alla spanska anställningsavtal måste skrivas på spanska. Det är möjligt att skriva på två språk, men det är då det spanska språket som ska ha företräde.

Lag och jurisdiktion: Avtalet med den anställd som ar-betar i/från Spanien måste vara i enlighet med spansk lagstiftning, och varje tvist måste väckas inför de spanska myndigheterna.

Semester / helgdagar: I allmänhet är semestern 30 da-gar, eller 23 arbetsdagar per år. Lön ska betalas under semestern, och arbetstagaren måste ta sin ledighet under arbetsåret (inkl. första arbetsåret).

Det är inte tillåtet att avstå från semester.

Det finns nationella och lokala helgdagar (14 dagar). Helgdagar som är på en helg kan överföras till en mån-dag eller fredag av myndigheterna.

Företagets kostnader: Förutom bruttolönen måste fö-retaget betala ett belopp motsvarande ca. 32,30 % av bruttolönen till spanska seguridad social. Det är viktigt att komma ihåg detta när man förhandlar om lön med arbetstagaren.

Lön: Löneutbetalningar måste göras i tid, och betalas vanligtvis ut den sista dagen i månaden eller den för-sta dagen följande månad.

Företaget måste hålla tillbaka arbetstagarens andel av socialförsäkring (ca. 6,4%) och inkomstskatt.

Socialförsäkring: Arbetsgivarens och arbetstagarens betalning till spanska seguridad social täcker:

– Föräldraledighet: Den spanska administrationen be-talar arbetstagaren under denna period, men arbetsgi-varen måste fortfarande betala sociala avgifter.

Sjukdom/arbetsoförmåga: Arbetsgivaren betalar lö-nen men har en ersättning i socialförsäkringsavgiften beroende på sjukdomens varaktighet (60% eller 75%).

– Arbetslöshet: Arbetstagaren har rätt till arbetslös-hetsersättning i 2 år om arbetstagaren har arbetat i 6 år. Vid 3 års arbete har arbetstagaren rätt till 1 års er-sättning.

 – Ålderspension: Beräknas utifrån antalet arbetsår och betalade avgifter till seguridad social. För år 2021, och efter 37 år och 3 månaders betalt arbete, betalas 100% av bruttolönen i pension med ett maximalt belopp på 37.904,00 euro.

Vanligt anställningsavtal

Reglerat av den spanska lagen om anställningsförhål-landen, Estatuto de Trabajadores, och kollektivavtal.

Format: Ett standardformulär används. Det är möjligt att bifoga bilagor med särskilda klausuler (sekretess, konkurrens…). Kontraktet måste registreras hos de of-fentliga myndigheterna.

Arbetstid (heltid): Arbetstiden bestäms genom kollek-tivavtalen. Vanligtvis: 40 timmar / vecka exkl. lunch.

Provperiod: Beror på arbetstagarens position och kol-lektivavtal. Generellt kan komma överens om en prov-period på högst 6 månader för en kvalificierad teknisk anställd och maximalt 2 månader för andra anställda.

Under provperioden kan båda parter säga upp anställ-ningsförhållandet utan förvarning och utan ersättning.

Uppsägning: Arbetstagare måste säga upp anställ-ningsavtalet med en tidsfrist i enlighet med tillämpligt avtal. Normalt är det 1 månad för en chefsposition och 15 dagar för andra anställda.

Arbetsgivaren har å andra sidan ingen uppsägningstid och kan säga upp anställningsavtalet när som helst, men det är obligatoriskt att betala ersättning till den anställde vid uppsägningen av avtalet.

Om det inte finns någon saklig grund utgör ersättnin-gen 33 dagars lön per år som den anställde har arbetat i företaget (för perioden före 12.02.2012 är ersättningen 45 dagars lön per år).

Om det finns en saklig grund (ekonomisk eller organi-satorisk) minskas ersättningen till 20 dagars lön per ar-betat år.

Förändringar i anställningsförhållandet, såsom positi-on, uppgifter, arbetsplats etc. måste göras skriftligt och med sakliga argument.

Arbetstagaren kan sedan välja mellan att acceptera ändringarna eller säga upp avtalet och kräva ersätt-ning från arbetsgivaren.

I denna situation kommer domstolarna att besluta om ersättningen måste vara 20 eller 33 dagars lön per ar-betat år.

Arbetsgivaren har ingen uppsägningstid och kan således säga upp anställningsavtalet med omedelbar verkan, men det är obligatoriskt att betala ersättning till arbetstagaren.

 

Företagsledande anställningsavtal

Regleras av den särskilda arbetslagstiftningen för före-tagsledare, dekret nr 1382/1985, och gäller endast om företagsledaren har beslutskompetens och arbetar självständigt.

Det finns vissa skillnader jämfört med ett vanligt an-ställningsavtal, såsom:

Arbetstid: Extra timmar ingår i lönen.

Uppsägning: Parterna kan komma överens om en upp-sägningstid.

Kompensation vid uppsägning: En överenskommelse kan i förväg ha nåtts gällande ett kompensationsbe-lopp, men det kan inte vara mindre än 7 dagars lön per arbetat år.

Semester: Parterna kan komma överens om ytterligare semester utöver de obligatoriska 30 dagar om året.

Sanktion: Det är möjligt att komma överens om en sanktion för brott mot till exempel en konkurrens-klausul, sekretess etc.

 

Ladda ner som pdf – klicka här