Spansk inkomstdeklaration för skatteresidenta (IRPF) 2020

Skatteresidenta svenskar i Spanien måste varje år lämna in en spansk inkomstdeklaration för alla sina inkomster globalt. Tidsfristen för att lämna in inkomstdeklarationen för inkomståret 2020 är den 30. juni 2021.

Vem måste deklarera?

I allmänhet måste ingen inkomstdeklaration lämnas in när:

 • Löneinkomst < 22.000 euro.
 • Utbetalaren kvarhåller spansk skatt.
 • Sparinkomst < 1.600 euro.

De allmänna reglerna för när man inte är skyldig att lämna in en spansk inkomstdeklaration som skatteresident i Spanien är sällan relevanta för svenskar, då ansökan om återbetalning av betald svensk skatt förutsätter att en spansk inkomstdeklaration har lämnats in.

Två typer av inkomster

Det finns i allmänhet bara två typer av inkomster som alla skattepliktiga inkomster kan delas in i. Den skattepliktiga inkomsten kan bara tillhöra en av dessa två typer av inkomster:

 • Ordinarie inkomst, renta general.
 • Sparinkomst, renta del ahorro.
Ordinarie inkomst Sparinkomst
Intäkt från arbete Avkastning
Intäkt från fastighet Räntor
Intäkt från lösöre/rättighet Kapitaliseringsoperation
Intäkt från affärsverksamhet Liv-/ invalidetsförsäkring
Upplupen/fiktiv intäkt Övriga intäkt från kapital
Icke rättfärdigad kapitalvinst Kapitalvinst / kapitalförlust

Särskilt om inkomst och kapitalvinst som räknas som ordinarie inkomst

Den ordinarie inkomsten består också av intäkter som har karaktären av fiktiv inkomst eller där, som följd av brist på dokumentation/rättfärdigande av en verklig affärsverksamhet, inte accepteras som sparinkomst.

 • Intäkt från sekundära bostäder för period utan uthyrning.
 • Internationell skattetransparens (indirekt intäkt genom en företagsstruktur).
 • Investeringsfonder i skatteparadis.
 • Ägandeskap, deklaration och förvärv av tillgångar och rättigheter som inte stämmer överens med deklarerade inkomster och tillgångar via, t.ex., formulär 720 om tillgångar utanför Spanien.

Personliga avdrag

Vid beräkning av den totala skattepliktiga inkomsten ges ett personligt avdrag beroende på den skatteskyldiges personliga- och familjeförhållanden.

Personliga avdrag Euro
Personavdrag < 65 år 5.550
Personavdrag > 65 år 6.650
Personavdrag > 75 år 6.900
Barnavdrag per barn 2.400 – 4.500
Invaliditetsgrad 33% – 65% 3.000 – 6.000
Invaliditetsgrad > 65% 9.000 – 12.000

Övriga avdrag i ordinarie inkomst

Avdrag ges för avgifter till pensioner, bidrag till social trygghet och (familjers) gemensamma inkomstdeklarationer.

Skattesatser för ordinarie inkomst

Den totala skattesatsen består av den nationella och den regionala skattesatsen.

Skattesatser ordinarie inkomst 2020 euro (Nationell)

Inkomst Skatt Intervall %
0 0 12.450 9,5
12.450 1.183 7.750 12,0
20.200 2.113 15.000 15,0
35.200 4.363 24.800 18,5
60.000 8.951 Här efter 22,5

Skattesatser ordinarie inkomst 2020 euro (Madrid)

Inkomst Skatt Intervall %
0 0 12.450 9,0
12.450 1.121 5.257 11,2
17.707 1.709 15.300 13,3
33.007 3.744 20.400 17,9
53.407 7.396 Här efter 21,0

Skattesatser ordinarie inkomst 2020 euro (Andalusien)

Inkomst Skatt Intervall %
0 0 12.450 9,5
12.450 1.183 7.750 12,0
20.200 2.113 7.800 15,0
28.000 3.283 7.200 15,9
35.200 4.428 14.800 18,8
50.000 7.210 10.000 19,1
60.000 9.120 60.000 23,1
120.000 22.980 Här efter 24,3

Dokumentation

 

Spanien får information om svenska inkomster från Sverige, och om beloppen inte överensstämmer med de belopp som har redovisats för skatteändamål, lämnas en begäran om inlämning av dokumentation.

I Spanien är språket spanska, och det är därför endast dokumentation översatt till spanska som kan förväntas accepteras.

Särskilda avdrag

De särskilda avdragen anges i den beräknade skatten, och de är därför särskilt attraktiva.

 • Business angel: Avdrag på 30% av en investering på upp till 60.000 euro i en start-up. Investerare måste ha mindre än 40% av aktierna som ska behållas minst 3 år och högst 12 år.
 • Internationell dubbelbeskattning: I vissa fall ges avdrag för betald svensk skatt.

De enskilda regionerna kan fastställa sina egna särskilda avdrag, och det finns ett stort antal av dessa.

Skattesatser för sparinkomst

Skattesatser sparinkomst 2020 euro (Nationell + Andalusien)

Inkomst Skatt Intervall %
0 0 6.000 19,0
6.000 1.140 44.000 21,0
50.000 10.380 Här efter 23,0

Exempel beräkning av skatt på sparinkomst:

Av en skattepliktig sparinkomst på 40.000 euro utgör inkomstskatten 1.140 euro av de första 6.000 euro, och 21% av de resterande 34.000 euro.

Schemat för ordinarie inkomst läses på samma sätt.

Ladda ner som pdf – klicka här