Obegränsat eller begränsat skattskyldig i Spanien?

De flesta tror att de kan befinna sig i Spanien i upp till 183 dagar om året innan de räknas som obegränsat skattskyldiga i Spanien, men andra faktorer är också viktiga när man bedömer huruvida man är obegränsat eller begränsat skattskyldig i Spanien.

Skatteresident och icke-skatteresident

När man i Sverige talar om begränsat eller obegränsat skattskyldig, talar man i Spanien om icke-skatteresi-dent eller skatteresident (residente fiscal).

Om man har fått residencia betyder det att man har fått ett uppehållstillstånd, vilket inte har samma bety-delse som att bli skatteresident. Att skriva sig på en adress i Spanien, empadronamiento, är inte heller sam-ma sak som att bli skatteresident.

Den offentliga myndigheten i förhållande till skattere-sidens är Agencia Tributaria, ofta förkortat till AEAT.

Antingen eller för hela inkomståret

Skattskyldigheten bedöms först efter inkomstårets utlopp, och det gäller då för det hela utgångna inkomståret.

Man kan alltså inte vara skatteresident en del av året och icke-skatteresident under resten av året.

Detta är väldigt annorlunda i förhållande till Sverige, där obegränsad skattskyldighet kan uppstå och tillämpas från ena dagen till den andra.

Stadigvarande bostad

Obegränsat skattskyldig i Spanien är personer som har sin stadigvarande bostad, residencia habitual, i Spanien.

Det räknas som stadigvarande bostad i Spanien när bara ett av följande två villkor är uppfyllda:

  • Vistelse i mer än 183 dagar.
  • När centrum eller bas för aktiviteter eller ekonomiska intressen befinner sig direkt eller indirekt i Spanien.

Dessutom finns det en presumption om stadigvarande bostad när en maka/make eller minderårigt barn bor i Spanien.

Vistelse i mer än 183 dagar

Det är inte ett villkor att vistelsen sker i en sammanhängande period, men det måste vara inom ett och samma inkomstår.

Särskild spansk skattefördel (Beckham)

Den särskilda spanska skatteordningen med en attraktivt låg beskattning kallas av många för Beckham-lagen, eftersom den introducerades i samband med att fotbollsspelaren David Beckham flyttade till Real Madrid.

Nu kan dock idrottare inte längre använda denna särskilda skatteordning, men i gengäld kan andra som flyttar till Spanien för att arbeta göra det.

Kontakta oss för mer information.

Tillfällig frånvaro från Spanien ingår som vistelse i Spanien, såvida inte frånvaron bevisar att man är obegränsat skattskyldig i ett annat land.

Centrum eller bas för aktiviteter eller ekonomiska intressen

I avsaknad av en mer exakt beskrivning av när centrum eller bas för aktiviteter eller ekonomiska intressen ligger direkt eller indirekt i Spanien, har det tolkats som platsen:

  • där man har den största delen av sina investeringar koncentrerade.
  • från vilken man bedriver sin verksamhet.
  • från vilken man förvaltar sina tillgångar.
  • från vilken man får majoriteten av sina intäkter.

Inflyttningssituation

Eftersom man, som beskrivits tidigare, inte kan vara både skatteresident och icke-skatteresident under ett och samma inkomstår, finns det inte heller någonstans där man registrerar sig som skatteresident den dag man flyttar till Spanien.

Skatteregistrering görs istället genom att skicka in en spansk inkomstdeklaration som skatteresident för det inkomstår man har blivit skatteresident.

Flyttar man till exempel till Spanien under den sista delen av året 2021, kommer man vanligtvis att fortsätta att vara icke-skatteresident fram till och med den 31.12.2021, och man blir därför registrerad som skatteresident för år 2022 via den spanska inkomstdeklarationen under 2023.

Utflyttningssituation

När man är skatteresident och överväger att flytta från Spanien kommer det ofta att finnas skillnader i jämförelse med vad som gäller när man flyttar till Spanien, genom att man kanske har möjlighet att få tillbaka redan betalade belopp från de spanska skattemyndigheterna, vilket bestämt är svårare att lyckas med än att diskutera om man blivit skatteresident och måste betala till följd av inflytt.

Om du till exempel flyttar från Spanien under första halvåret 2021, kommer din arbetsgivare att kvarhålla och betala spansk skatt på lönerna under perioden från 01.01.2021 i enlighet med reglerna för skatteresident, men eftersom skatteplikten är ”antingen eller” under hela inkomståret, behöver man i den här situationen vara icke-skatteresident som är giltig från 01.01.2021 och därmed bara beskattas enligt reglerna för icke-skatteresidenta.

Digitalt certifikat

Med ett digitalt certifikat kan du eller din spanska rådgivare skicka och ta emot digital post till/från de offentliga spanska myndigheterna. Det blir därmed lättare att försäkra sig om att ingen viktig post från de spanska skattemyndigheterna skickas till en tom brevlåda på din fastighet i Spanien.

Du kan ansöka om ett digitalt certifikat via Spaniens ambassad i Sverige.

Dokumentation, dokumentation…..

Det är viktigt att notera att formaliteter har en avsevärt större betydelse i Spanien än vad som är fallet i Sverige, och ofta är det på en nivå som svenskarna skakar på huvudet åt.

Utgångspunkten är därför att allt i Spanien är svårt, och att man startar i uppförsbacke.

Man bör således noga överväga vilken dokumentation som kommer att kunna bevisa om man är skatteresident eller icke-skatteresident, och sedan tillhandahålla och bevara denna om det senare skulle bli nödvändigt att kunna presentera den.

I samband med att man flyttar från Spanien till Sverige kan det, till exempel, vara en bra idé att skicka in formulär 030 i Spanien, och samtidigt erhålla en kopia på presenterad anmälan om flyttning till Sverige från Skatteverket i Sverige.

Språket i Spanien är spanska!

Detta innebär att all dokumentation måste finnas på spanska. Förvänta dig inte att engelska är tillräckligt.

Läs mer om spansk skatt på vår hemsida.

 

Ladda ner som pdf – klicka här