Spansk kapitalvinstskatt för skatteresidenta år 2020

Om du är skatteresident i Spanien måste du komma ihåg att deklarera vinster och förluster från handel, både i och utanför Spanien, med bland annat fastigheter och värdepapper i din spanska inkomstdeklaration.

När är det tal om en skattepliktig kapitalvinst eller kapitalförlust?

Det kan uppstå en vinst eller förlust i samband med försäljning av till exempel en semesterbostad i Sverige eller värdepapper i depå hos en svensk eller annan icke-spansk bank, och du måste då inkludera detta i din spanska inkomstdeklaration och betala skatt på vinsten.

Vad räknas inte som en kapitalvinst?

Det finns ett antal transaktioner som helt eller delvis inte anses vara vinst, bland annat:

  • Säljaren av primärbostad är över 65 år. I detta fall anses hela vinsten vara undantagen.
  • Fastighet i stadszon köpt under perioden 15.05.2012 till 31.12.2012. Vid försäljning är 50% av kapitalvinsten undantagen.

Ägartid

I allmänhet räknas det inte som förlust om en såld egendom återköps inom följande år.

För noterade värdepapper, enligt definitionen i EU-direktivet om finansiella instrument, kan inga likvärdiga/homogena värdepapper ha köpts två månader före eller efter en försäljning.

När det gäller onoterade värdepapper i samma EU-direktiv, gäller detsamma dock en period på 1 år.

Beräkning av kapitalvinst och kapitalförlust

Vinster och förluster beräknas som skillnaden mellan anskaffningsvärde och avyttringsvärde.

Anskaffningsvärde: Anskaffningsvärdet består av inköpspriset plus kostnader förknippade med förvärvet, samt genomförda förbättringar och avskrivningar.

Avyttringsvärde: Avyttringsvärdet består av försäljningspriset minus kostnaderna förknippade med försäljningen.

Egendom förvärvad före 31.12.1994: Ett särskild avdrag ges i den del av vinsten som kan hänföras till perioden före 20.01.2006.

Andra speciella regler: Det finns också särskilda regler för beräkning av vinster, inklusive försäljning av värdepapper, futures och optioner, investeringsfonder etc.

Dokumentation

Utan korrekt dokumentation redovisas inte en annars avdragsgill förlust, och förlusten kan därför inte dras av i en vinst.

För att kunna betraktas som en sparinkomst måste en vinst dokumenteras på rätt sätt, eftersom den annars beskattas som ordinarie inkomst.

Skattesatser för kapitalvinst

Vinster och förluster kan vara antingen ordinarie inkomst eller sparinkomst, renta de ahorro, beroende på om tillgången har ägts i mer eller mindre än ett år när den säljs.

Skattesatser för sparinkomster 2020 och 2021
Euro 2020 2021
0 – 6.000 19% 19%
6.001 – 50.000 21% 21%
50.000 – 200.000 23% 23%
> 200.000 23% 26%

Skattefri kapitalvinst vid återinvestering

En realiserad vinst kan vara skattefri när den återinvesteras. Detta gäller i följande situationer:

  • Vinst återinvesteras i ny primär bostad. Det är tal om en primär bostad när skattebetalaren kontinuerligt har bott i bostaden i 3 år. Det finns en tidsfrist på två år före och efter försäljningen av den tidigare primärbostaden för att återinvestera vinsten helt eller delvis i en ny primärbostad.
  • Vinst från start-up återinvesteras i ny start-up. Det är bland annat ett villkor att de sålda aktierna förvärvdes efter den 29.09.2013, och att skattebetalaren tog del av skatteavdraget för start-ups vid förvärvet. Det finns en tidsfrist på 1 år efter försäljningen för att återinvestera, och detta måste göras i en ny start-up på liknande villkor som de som kvalificerar sig för det allmänna start-up skatteavdraget.
  • Vinst återinvesteras i försäkrade livräntor. Detta alternativ ges endast till personer äldre än 65 år. Den skattefria vinsten kan uppgå till maximalt 240.000 euro, och tidsfristen för återinvestering är 6 månader. Det finns vissa krav på policyns innehåll.

Uppskjutande av kapitalvinstskatt

Vinster från försäljning av investeringscertifikat som återinvesteras i andra investeringscertifikat beskattas endast vid den tidpunkt då en återinvestering inte längre äger rum, när investeringscertifikatet har erbjudits och handlats genom en leverantör eller mellanhand som är registrerad i Spanien hos CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Det måste antingen vara en investeringsfond, fondo de inversion, eller ett företag med ett ägande av minst 500 aktieägare och en ägarandel i detta för skattebetalaren på mindre än 5% under de senaste 12 månaderna före försäljningsdagen.

Icke rättfärdigad kapitalvinst

Äganderätt, deklaration och förvärv av tillgångar och rättigheter som inte överensstämmer med skattepliktig inkomst och tillgångar betraktas som en icke rättfärdigad kapitalvinst, och läggs till den vanliga skattepliktiga inkomsten under det inkomstår då förhållandet upptäcks av skattemyndigheterna, såvida det inte kan dokumenteras att ägandet har funnits vid en tidpunkt före det senaste preskriberade inkomståret.

Detta är särskilt relevant i förhållande till kravet på att deklarera tillgångar utanför Spanien via formulär 720.

Spansk exit skatt

Vid utflytt från Spanien kan en icke realiserad kapitalvinst vara skattepliktig, när den utflyttade skattebetalaren uppfyller följande:

  • Skatteresident i Spanien 10 år av de senaste 15 åren.
  • Upphör att vara skatteresident i Spanien.
  • Äger aktier/andelar med ett totalt värde på mer än 4 miljoner euro, eller äger mer än 25% och dess värde är på mer än 1 miljon euro.

Utnyttjande av kapitalförluster

Förluster som betraktas som sparinkomster kan bara dras av i vinst som är sparinkomst. En outnyttjad förlust kan dock överföras i fyra år, med högst 25% per år, för avdrag i vinst som betraktas som sparinkomst.

Förluster som är ordinarie inkomst kan dras av i vinst som anses vara ordinarie inkomst. En outnyttjad förlust kan överföras under de följande fyra inkomståren med 25% per år för avdrag för samma typ av inkomst.

 

Ladda ner som pdf – klicka här