Ansvarsförklaring ersätter ibruktagningstillåtelse i Andalusien

Som ett resultat av de förlamade konsekvenserna av COVID-19 har ett nytt stycke lagts till i artikel 169, gällande stadsplanering i Andalusien (LOUA). Det nya stycket ersätter Licencia de Primera Ocupacion (ibruktagningstillåtelse) med Declaracion Responsable (ansvarsförklaring), vilket befriar byggherren från skyldigheten att bli beviljad en ibruktagningstillåtelse.

Detta förenklar processen, eftersom tillträde av byggnaden kan ske från det ögonblick byggnaden blir färdigkonstruerad och ansvarsförklaringen har lämnats in till kommunen.

Den spanska regeringen har emellertid väckt talan mot den regionala regeringen, Junta de Andalucia, med motiveringen att stycket går emot landets konstitution, men hittills gäller den nya bestämmelsen gällande ansvarsförklaring / ibruktagningstillåtelse.

Skulle den slutliga domen bli att det nya stycket anses gå emot konstitutionen, kan en ibruktagningstillåtelse som erhållits genom en ansvarsförklaring före den slutliga domen, inte ogiltigförklaras, då en dom i konstitutionella ärenden, i enlighet med domstolarnas vanliga praxis, inte gäller med retroaktiv verkan. Det är därför underförstått att de som erhålls en ibruktagningstillåtelse genom en ansvarsförklaring, kommer anses giltiga i en eventuell dom mot det nya stycket.